کارنامه چهل سالگی

ارزیابی کارنامه چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران اثری از احمدعلی مقدم است که در انتشارات ظهور دانایی به چاپ رسیده است.

 درباره کتاب ارزیابی کارنامه چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران

انقلاب اســلامی بــه رغــم تلاش اســتکبار جهانــی، همچنــان پــا برجاســت و چهل‌ و دو سالگی خـود را جشـن می‌گیـرد و در طـول چهـار دهـه، توانسـته بـه بسـیاری از اهـداف خـود دسـت پیـدا کنـد.

دشــمنان انقلاب اســامی از طریــق جنــگ روانــی در تلاش هســتند تــا مــردم را نســبت بــه نظــام دلســرد و بــه مــردم القــا کننــد کــه انقلاب اســامی دســت‌آوردی نداشــته اســت درحالیکــه در ســایه خصلــت بــزرگ خودبــاوری و خوداتکایــی کــه مولــود انقلاب اسلامی بــود، بــه پیشــرفت‌های بســیار محیرالعقولــی دســت پیــدا کردیــم و جفــا بــه خــون شــهدا اســت اگــر ایــن ثمــرات ارزنــده بیــان نشــود، مکتوب‌ســازی و ایجــاد آرشــیو از دســتاوردهای انقلاب کار بســیار مبارکــی اســت.

ً و بـا توجـه بـه اینکـه اخیـرا رهبـر معظـم انقلاب بـرای خنثـی کـردن ایـن توطئـه اهتمـام جـدی بـه بیـان وضعیـت ایـران قبـل و بعـد از پیـروزی انقلاب اسـامی دارنـد تـا بـذر امیـد در دل مردم کاشته و معظم له تأکیـد دارنـد بـا انعـکاس دسـتاوردهای انقلاب حلاوت ثمــرات ارزشــمند آن در کام مــردم چشــانده می‌شــود، یاس‌زدایــی می‌شــود و غــرور ملــی ارتقــاء پیــدا می‌کنــد و همیــن موضــوع مســؤولیت صاحبنظــران و دلســوزان انقلاب را ســنگین‌تر کــرده اســت کــه بــه وســط میــدان آمــده و بــر خــود فــرض بداننــد کــه دســتاوردهای انقلاب اسلامی در طــول ایــن چهــار دهــه را بــرای مــردم بازگــو کنــد و کارآمــدی و پویایــی آن را بــه رخ جهانیــان بکشــد.

در ایـن راسـتا نوشـتاری کـه پیـش روی شـما قـرار دارد، تلاشی اسـت بـرای جمـع‌آوری مجموعـه نشسـت‌های جنبـش مردمـی چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقـاب اسلامی، تحـت عنــوان شــنبه‌های انقلاب.

 در این مجموعه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی را در زمینه‌های گوناگون فرهنگی، هنری، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مرور می‌کنید.

 خواندن کتاب ارزیابی کارنامه چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

 علاقه‌مندان به تاریخ انقلاب اسلامی مخاطبان این کتاب‌اند.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشد که نظر می دهد در مورد “کارنامه چهل سالگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *